Algemene Voorwaarden Treinenzaak.nl

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen H.J.H.Mols handelend onder Treinenzaak.nl onderdeel van Trein Select, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden
dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de
medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere
voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats
te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in
deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om
in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen

1   Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend,
tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding
vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.

2   Gebruiker behoudt zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding
door de Wederpartij te herroepen of daarvan af te wijken.

3   Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen worden
gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4   De in een aanbieding vermelde prijzen zijn
inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5   Prijzen worden binnen de looptijd van de
aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken
of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

6   Mondelinge toezeggingen verbinden Gebruiker
slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken
zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij komt tot
stand wanneer Gebruiker een bestelling of opdracht door middel van een
schriftelijke orderbevestiging heeft geaccepteert.

2. Gebruiker behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

3. Is er voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor
de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.

4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat
het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen
of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en
tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden,
indien:

–  de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–  na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen;

–  door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet
langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

–  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is
Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, welke daardoor direct en indirect zijn ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen
van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot
opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of
schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél
tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de Wederpartij een geplaatste bestelling geheel of
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte
zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan,
integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

6. De weergave van de producten in de online shop van de
Gebruiker zijn geen juridisch bindend aanbod. Alle afbeeldingen en gegevens van
producten zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Herroeping

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, in
overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de
Wederpartij het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode
van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op
het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Wederpartij na
afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Gebruiker heeft
teruggezonden, is de koop een feit.

2. De Wederpartij is gehouden, alvorens over te gaan tot
terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering
schriftelijk melding te maken bij Gebruiker.

3. De Wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken
tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in
nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de Wederpartij zijn gebruikt,
bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op
ontbinding in de zin van dit lid.

4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,
draagt Gebruiker er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de
retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten
aan de Wederpartij wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken
komt geheel voor rekening en risico van de Wederpartij.

5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

–  diensten waarvan de uitvoering, met toestemming van de
Wederpartij, begonnen is voor de termijn van 7 werkdagen.

–  goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

–  goederen die volgens specificaties van de consument zijn
vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter
hebben.

–  audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan
de consument de verzegeling heeft verbroken.

–  de levering van catalogi en tijdschriften.

Artikel 6.  Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Gebruiker zal de in de geaccepteerde overeenkomst begrepen bestelling
tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het
bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere
redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk
worden uitgevoerd, dan ontvangt de Wederpartij binnen 1 maand na plaatsing van
de bestelling bericht en heeft in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3. Aan de leveringsplicht van de Gebruiker zal, behoudens
tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Gebruiker geleverde zaken een keer aan
de Wederpartij zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van
de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van
het aanbod tot levering.

Artikel 7. Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan een maand, dan is een ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht
zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden bij afname van producten
en/of diensten, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige
betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De
Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop
is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de
Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van
de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.

6. Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming
van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment
in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij
worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens
rente verschuldigd.

Artikel 9.  Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst
geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle
verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
nagekomen.

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder
het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder
het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker
veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-
en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering
van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als
nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk
mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden
en die zaken terug te nemen.

Artikel 10. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing
op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan
geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die
daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige
voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.

2. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft
die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die
door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt
vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
Wederpartij in rekening gebracht worden.

3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een
periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek
is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en /
of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de
Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet
bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere
dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie
toe als deze in strijd met de aanwijzingen van de Gebruiker en/of
gebruiksaanwijzing op de verpakking heeft gehandeld of indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed
op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen)
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden
gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van
het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de
eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen
onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De
melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij
dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6. Na goedkeuring door Gebruiker kunnen in gebreke verkerende
zaken retour gezonden worden. Dit dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in
nieuwstaat verkerend.

7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden
tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen
zelfstandige waarde toekomt.

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt
de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden
van het geval een langere termijn voortvloeit.

9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande
tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze
niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de
Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel
daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In
geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan
Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen,
tenzij Gebruiker anders aangeef.

10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan
de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Wederpartij.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en
de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade
in de zin van deze voorwaarden;

–  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

–  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking
van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop
strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel
7:24 lid 2 BW.

6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal
de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Gebruiker.

Artikel 12. Verjaringstermijn

1. Rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die
de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de
overeenkomst zou beantwoorden verjaren door verloop van twee jaar nadat de
Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 13. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de
Wederpartij worden gebracht.

Artikel 14. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden
en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Wederpartij.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de
bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging
voorwaarden

1. Deze voorwaarden liggen ter inzage in onze winkel en op
www.treinselect.nl.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds
bepalend voor de uitleg daarvan.

TS Algemene Voorwaarden versie 2019.1 

Trein Select, KvK 73029297, BTW nr NL001813026B82